REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki, zasady korzystania, dostępu oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług.
Strona internetowa www.automatykavpn.pl, jej infrastruktura, zawarte na niej treści, jak również system służący do składania zamówień online dostępnych na stronie www.automatykavpn.pl stanowi własności Krzysztofa Białowąsa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AUTOMATYKA-KRZYSZTOF BIAŁOWĄS (NIP: 7132595407, REGON: 060401904).
Niniejszy regulamin jest udostępniany Klientom przed zawarciem umowy o świadczenie usług pod adresem http://www.automatykavpn.pl/regulamin-sklepu-internetowego.

§1 Definicje

1. Certyfikat VPN – automatycznie generowane poświadczenie w formie kodu dla każdego VPN-a mające na celu połączenie Użytkownika z serwerem.

2. Dane umożliwiające połączenie - dane generowane przez Usługodawcę, które umożliwiają nawiązanie połączenia z serwerem VPN tj.: adres, port, login, hasło, numer portu bądź certyfikat VPN poświadczający dostęp.

3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji na psatformie wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta Użytkownika.

4. Konfiguracja - ciąg czynności dokonanych przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zamieszczoną na www.automatykavpn.ps /regulamin

5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto Użytkownika - spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.automatykavpn.ps – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą, którego Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę.

7. Login - ciąg znaków o ograniczonej długości, wybranych z określonego zestawu znaków nadawany indywidualnie przez Użytkownika podczas zakładania konta na psatformie.

8. Oferta - usługi oferowane przez Usługodawcę, które mogą być zamówione przez Użytkownika za pośrednictwem psatformy Usługodawcy.

9. Okres abonamentowy - okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, za który jest uiszczana opłata.

10. Oprogramowanie - darmowa apsikacja pozwalająca na połączenie się komputera z serwerem VPN dostępna na htt://openvpn.net/community-downloads/) lub połączenia się telefonu z serwerem VPN dostępny na htt://psay.google.com/store/ap/details?id=de. blinkt. openvpn&hl=ps).

11. Platforma - strony internetowe, apsikacje, narzędzia i inne urządzenia serwisu www.automatykavpn.ps należące do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.

12. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

14. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności psatformy.

15. Router - sieciowe urządzenie trasujące, odpowiedzialne za przesyłanie pakietów informacji między dwoma odległymi od siebie urządzeniami, który łączy daną sieć komputerową WAN/LAN z inną, tworząc pomost dla przesyłanych informacji.

16. Serwer VPN - jest to typ serwera www.automatykavpn.ps, który umożliwia hosting (udostępnianie usług internetowych zasobami serwera) i dostarcza dedykowaną usługę VPN. Serwer jest to kombinowane połączenie technologii sprzętowych i oprogramowania OpenVPN, które zapewniają klientom łączność z bezpieczną i prywatną siecią.

17. SLA - parametry określające stopień niezawodności usług świadczonych przez Usługodawcę- tzw. gwarancja i standardy jakości (ang. SLA- Service Level Agreement)

18. Usługi VPN - zamówiony dedykowany serwer VPN, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, a Użytkownik ma możliwość dostępu poprzez dane udostępnione przez Usługodawcę na Koncie Użytkownika (w zakładce “Zamówienia”).

19. VPN - jest to rodzaj połączenia poprzez który przesyłane są dane za pośrednictwem sieci publicznej (np. Internetu) w celu połączenia zdalnie użytkowników. VPN zabezpiecza sieć prywatną, poprzez odpowiednie szyfrowanie i inne mechanizmy bezpieczeństwa umożliwiając dostęp do sieci tylko po podaniu loginu, hasła, numeru portu bądź certyfikatu VPN. Utworzony w ten sposób wirtualny tunel chroni przesyłane dane pomiędzy autoryzowanymi urządzeniami i zabezpiecza pakiety przed przechwyceniem.

20. Usługa VPN SMS - usługa VPN rozszerzona o powiadomienia smsowe o wskazanej przez Użytkownika treści w określonych przez niego sytuacjach.

21. obecności stron, która następuje poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

22. Towar - routery oraz inne urządzenia znajdujące się na psatformie www.automatylavpn.ps/ sklep, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.

23. Urządzenie dostępowe - przedmiot będący w posiadaniu Użytkownika umożliwiające połączenie z serwerem VPN, np. telefon komórkowy, komputer stacjonarny, laptop, tablet itp.

24. Usługodawca - Krzysztof Białowąs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTOMATYKA-KRZYSZTOF BIAŁOWĄS (NIP: 7132595407, REGON: 060401904) będącego jednocześnie właścicielem psatformy.

25. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

§2 Zakres Usług

1. Za pośrednictwem platformy www.automatykavpn.pl, Usługodawca świadczy usługi polegające na tworzeniu indywidulanych serwerów, które umożliwiają przekazywanie usług internetowych zasobami serwera i dostarczanie dedykowanych usług VPN tj. połączeń poprzez które przesyłane są dane za pośrednictwem sieci publicznej (np. Internetu) w celu połączenia Użytkowników zdalnie oraz dedykowanych usług VPN SMS, które umożliwiają otrzymywanie przez Użytkownika powiadomień smsowy o wskazanej przez Użytkownika treści w określonych przez niego sytuacjach.

2. Dedykowane usługi VPN, które są dostarczane za pośrednictwem serwerów Usługodawcy, zabezpieczają udostępnioną sieć prywatną Użytkownika poprzez odpowiednie szyfrowanie i inne mechanizmy bezpieczeństwa umożliwiając dostęp do sieci tylko po podaniu loginu, hasła, numeru portu bądź certyfikatu VPN.

3. Utworzony przez Usługodawcę serwer to kombinowane połączenie technologii sprzętowych i oprogramowania OpenVPN, które zapewniają Użytkownikom łączność z bezpieczną i prywatną siecią.

§3 Towary

1. Usługodawca umożliwia zakup towarów umieszczonych na stronie www.automatykavpn.pl/routery oraz www.automatykavpn.pl/serwer-vpn.

2. Wszystkie dostępne na platformie Usługodawcy towary są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od producenta, dystrybutora, importera.

3. Wszystkie towary posiadają gwarancję określoną przez producenta. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

4. Zamówione towary będą doręczone pod wskazany w zamówieniu adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Dostawy towarów dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika.

6. Usługodawca umożliwia również odbiór osobisty zamówionych towarów pod adresem: ul. Przyjacielska 4 20-704. Godziny pracy podane są na stronie www.automatykavpn.pl/kontakt. Przy odbiorze osobistym, Użytkownik nie ponosi kosztów dostawy. W związku z ogłoszoną sytuacją epidemiologiczną odbiór osobisty jest zawieszony do odwołania

§4 Rejestracja Użytkownika, Konto

1. W celu założenia zamówienia oraz korzystania z usług VPN/ VPN SMS oraz dokonania zakupu towarów dostępnych na platformie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Rejestracja jest bezpłatna i polega na utworzeniu konta dostępnego na portalu pod adresem: www.automatykavpn.pl/rejestracja.

3. Założenie konta jest niezbędne w celu skutecznego złożenia zamówienia.

4. W celu założenia konta, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na platformie i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne hasło.

5. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Przed wysłaniem formularza Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczanie mu usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

7. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie dostarczenia usług, o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową oraz o zakresie, czasie i zasadach korzystania z usług będącej przedmiotem zamówienia, w zależności od wybranego pakietu.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu zamieszkania (ulica, numer lokalu, domu, kod pocztowy, miejscowość),

c) adresu e-mail,

d) w przypadku przedsiębiorcy: firmę, adres, siedzibę, NIP, REGON, numer KRS,

e) w przypadku wyboru usługi VPN SMS: dodatkowo numer telefonu.

9. Użytkownik oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

10. W trakcie rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W przypadku wyrażenia zgody, Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

11. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.

12. Konto Użytkownika:

a) Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika konto o nazwie wybranej przez Użytkownika. Konto zostaje utworzone przy skorzystaniu z usługi i/lub zakupu towaru za pośrednictwem platformy.

b) Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobie trzeciej loginu i/lub hasła oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

c) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta.

d) Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

e) Usunięcie konta danego Użytkownika następuje na jego wniosek w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: biuro@automatykavpn.pl Usunięcie konta następuje niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Usługodawcę wniosku.

§5 Zamówienia, umowa i dostarczenie usług

1. Użytkownik może składać zamówienia za pośrednictwem platformy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Po prawidłowym założeniu konta, Użytkownik składa zamówienie. Dodanie konkretnej usługi i/lub towaru, którym jest zainteresowany Użytkownik do zamówienia, następuje przez wybór polecenia KUP TERAZ pod daną usługą/towarem prezentowaną na platformie. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając przycisk „Zamawiam i płacę”.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej regulamin w formie utrwalonej, zwrotne potwierdzenie jego złożenia, podając swoje dane rejestrowe, cenę usługi/towaru, informacje o zakresie, czasie i zasadach korzystania z usługi będącej przedmiotem zamówienia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 3 regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.

5. Następnie, Usługodawca przesyła Użytkownikowi informację o utworzeniu dedykowanego serwera na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej i/lub informację o skompletowaniu zamówienia w zakresie towaru.

6. Po utworzeniu przez Usługodawcę indywidualnego dostępu dla Użytkownika, Usługodawca przesyła Użytkownikowi informację o prawidłowym działaniu serwera wraz z informacją o konieczności zalogowania się na utworzone przez Użytkownika konto i wybrania zakładki „Serwery” w celu pobrania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających połączenie urządzenia Użytkownika z serwerem VPN.

7. Szczegółowa instrukcja nawiązania połączenia pomiędzy urządzeniem Użytkownika, a serwerem VPN znajduje się na portalu pod adresem www.automatykavpn.pl/konfiguracje-vpn.

8. Usługodawca przesyła Użytkownikowi informacje o wysłaniu towaru na adres wskazany przez Użytkownika.

9. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem umowy bez wad.

10. Usługodawca zamieszcza na portalu informację o liczbie dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia i dostawy usług oraz szczegółową specyfikację towarów oraz informacje o ewentualnej niedostępności towaru.

11. Umowa może zostać prawidłowo wykonana przez Usługodawcę wyłącznie pod warunkiem podania przez Użytkownika prawidłowych i pełnych danych podczas składania zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Usługodawcy wszelkich nieścisłości w danych, które mogą mieć wpływ na jakość wykonywanych usług.

12. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji umowy, Użytkownik uprawniony jest do kontaktowania się w tym zakresie z Usługodawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w potwierdzeniu zamówienia.

13. Usługodawca na wniosek Użytkownika przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi i/lub towaru, fakturę obejmującą zamówienie. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.

§6 Płatność

1. Ceny na stronie internetowej platformy stanowią ceny brutto.

2. Użytkownik ma możliwość dokonać płatności w następujący sposób:

a. przelewem bankowym na rachunek banku Usługodawcy,

b. kartą płatniczą : Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Realizacja zamówienia dotyczącego usługi rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.

4. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie 7 dni od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

5. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania towaru nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym cena za towar została zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy.

6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika §6 ust. 3 regulaminu, Usługodawca wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy 3-dniowy termin na dokonanie płatności. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu płatności zostanie przesłana do Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres mailowy. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy listem poleconym na wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika adres.

§ 6 Czas trwania i rozwiązanie umowy o świadczenie usług VPN/VPN SMS

1. Czas trwania umowy jest tożsamy z okresem abonamentu danej usługi wybranej przez Użytkownika.

2. W przypadku, gdy Użytkownik chce przedłużyć obowiązywanie danej umowy o dalszy okres abonamentowy, składa zamówienie zgodnie z §4.

§7 Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Usługodawca zapewnia dostarczenie usług i towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika będącego konsumentem, jeżeli usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W przypadku umów o świadczenie usług zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność do wysokości uiszczonego wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu, w którym, Użytkownik nie mógł korzystać z usługi z przyczyn zależnych od Usługodawcy, z zastrzeżeniem §7 ust. 4.

4. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na charakter świadczonych usług, stopień niezawodności świadczonych przez Usługodawcę usług (SLA) określa się na poziomie 99,95%.

5. W przypadku wybrania przez Użytkownika usługi VPN SMS, wyłączną odpowiedzialność za treści SMS odbierane przez Użytkownika od osób trzecich na wskazany przy rejestracji numer telefonu oraz za treści wysyłane przez Użytkownika ze wskazanego przy rejestracji numeru telefonu ponosi Użytkownik.

§8 Rozpatrywanie reklamacji

1. W przypadku reklamacji Użytkownika dotyczącej usług i/lub towarów, reklamacja winna zostać przekazana Usługodawcy za pośrednictwem platformy. Użytkownik może również złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po ujawnieniu się zastrzeżenia. W celu usprawnienia rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji, zaleca się aby reklamacja zawierała:

a) oznaczenie Użytkownika wraz z loginem,

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację,

3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji, o której mowa w ust. 1, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Usługodawca potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Użytkownika na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

§9 Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4. Użytkownik (Konsument) może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać pisemnie na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na www.automatykavpn.pl/regulamin-sklepu-internetowego.

5. Po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi (Konsumentowi) otrzymanie formularza na adres mailowy wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Użytkownik (Konsument) złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika (Konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu uiszczoną cenę.

9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik (Konsument) chyba, że Użytkownik (Konsument) wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§10 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy mailowe Użytkowników komunikatów technicznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem usług.

2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na platformie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

4. Usługi dostępne są wyłącznie do użytku Użytkownika. W związku z tym, Użytkownik nie ma prawa odsprzedawać zawartości strony www.automatykavpn.pl, umieszczając na swoich stronach głębokich linków (deep-link) do tych stron, wykorzystywać ich, modyfikować, kopiować, transmitować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, dokonywania zamówień usług dostępnych na platformie w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych i konkurencyjnych.

5. Usługodawca zobowiązuje się do uaktualniania wszystkich cen, dostępności i innych informacji, które pojawiają się na platformie. Usługodawca jest odpowiedzialny za dokładność, kompletność, prawdziwość i poprawność informacji wyświetlanych na platformie.

6. Jeżeli Usługodawca, otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§11 Korzystanie z Platformy

1. Wszelkie prawa do platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej platformy, a także do formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej platformy (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym regulaminem.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej platformy to przeglądarka internetowa Chrome w wersji co najmniej 77.

§12 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§13 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowe platformy.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy o świadczenie usług i/lub umowy sprzedaży towaru z Użytkownikami niebędącymi konsumentami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o jego zmianie poprzez wysłanie drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu.

6. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę regulaminu, jest uprawniony do odstąpienia od umowy przed wejściem w życie zmian obowiązującego regulaminu.

7. Użytkownik może odstąpić od umowy w sytuacji określonej w §13 ust. 6 niniejszego regulaminu, składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać pisemnie na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na www.automatykavpn.pl/regulamin-sklepu-internetowego.

8. Po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza na adres mailowy wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz_odstąpienia_od_umowy.pdf

Pn. - Pt. / 8:00 - 16:00

Godziny pracy biura

+48 694-663-717

Infolinia

biuro@automatykavpn.pl

Wsparcie techniczne

Korzystając ze strony akceptujesz

Politykę prywatności X